Klientet: Klientët e biznesit dhe ata që kanë më shumë duan të kthehen përsëri prane Lot Boutique Hotel. Mund t’i jepet edhe prenotuesit kur ky bën prenotime vazhdimisht (individ ose kompani). Perftuesve iu komunikohet nga menaxhimi gjithmone per anetaresimin ne Premium People.

Incentivat: Incentivat do te jepen të ndara në nivele dhe në çdo nivel do te jepen alternativat përkatëse.

Baza: Si baze për ndarjen e niveleve do te shërbeje vlera neto që gjeneron ky klient për hotelin në një periudhë të caktuar kohore.

Online Chat
Back
Fill out the following:
Start Chatting
No users are currently online
User is offline and cannot receive messages
Send