Niveli Baze:
Mesatarja mujore neto e gjeneruar në periudhë 6-mujore, 250 Euro. Total gjeneruar 1500 euro. Çmimi rreth 15% e vlerës, 220 euro.

Alternativat e konvertimit:
Drekë ose darkë brenda kuotës
Një natë në dhomë me mëngjes (standarde
deri executive; kostot nuk e kalojnë kuotën edhe nëse është dhomë dyshe)
Dy shishe verë me etiketën e hotelit

Niveli Bronx:

Mesatarja mujore neto e gjeneruar në periudhë 6-mujore 500 Euro. Total 3000 euro.
Çmimi rreth 10% e vlerës 300 euro.
Alternativat e konvertimit:
Cash
Një natë çift në suitë dhe me mëngjes
Një drekë/darkë brenda kuotës

Niveli i Argjente:

Mesatarja mujore neto e gjeneruar në periudhë 6-mujore 1000Euro. Total 6000 euro.
Çmimi rreth 20% e vlerës 1200 euro.
Alternativat e konvertimit: drekë/darkë  brenda kuotës
Një natë në dhomë me mëngjes (standarde deri executive; kostot nuk e kalojnë kuotën edhe nëse është dhomë dyshe)
Dy shishe verë me etiketën e hotelit

Niveli i Artë:

Mesatarja mujore neto e gjeneruar në periudhë 1-vjeçare 1000Euro. Total 12000 euro.
Çmimi rreth 25% e vlerës. 3000 euro.
Alternativat e konvertimit:
Cash
Një natë çift në suitë dhe me mëngjes
Drekë/darkë për per 15% te vlerës
Pushime ne nje hotel partner rreth 20% te vlerës brenda ose jashtë vendit

Online Chat
Back
Fill out the following:
Start Chatting
No users are currently online
User is offline and cannot receive messages
Send